جشنواره الگوهای برتر تدریس درس تربیت بدنی آ.پ شهرستان جغتای

در مقاطع مختلف تحصیلی افراد زیر به مرحله استانی راه یافتند.
متاسفانه در بخش خواهران هیچ اجرایی برای معرفی به مرحله استانی وجود نداشت.
 

مقطع تحصیلی

نام و نام خانوادگی

ابتدایی (اول تا سوم)

میثم کیوانلو

ابتدایی (چهارم و پنجم)

علی جغتایی

راهنمایی

مهدی جغتایی

متوسطه

علیرضا رفیعی پور

/ 0 نظر / 21 بازدید