آموزش مهارت های پایه والیبال

 

 

خداوندا اعضا و جوارحم را در راه خدمت به خودت نیرومند ساز

جزوه آموزشی

والیبال

تهیه و تنظیم:

 علیرضا رفیعی پور


آموزش تکنیک پنجه

تکنیک پنجه را میتوان دقیقترین ومهمترین تکنیک والیبال محسوب نمود . اگربازیکنی این تکنیک را به خوبی فرا گیرد در فاکتورهایی مانند تعیین مسیر توپ, سرعت توپ, محل فرود توپ , هدف گیری دقیق و... بسیارموفق خواهد بود. شاید به نظر برسد فقط افرادی که در زمین نقش پاسوری رابه عهده دارند می بایست دراین تکنیک مهارت بالایی داشته باشند ولی فراگیری درست و مهارت دراین تکنیک به بازیکنان حمله ای وحتی لیبروها کمک بسیار شایان توجهی می نماید . البته یاد آوری این نکته ضروریست که مهارت دراین تکنیک دیرتر ازمهارت دردیگر تکنیک های والیبال حاصل میشود و به حوصله ی بیشتری هم نیاز دارد.

آموزش پنجه :

درآموزش پنجه سه محور اصلی مورد بحث قرار میگیرد:

        وضعیت عمومی بدن

       وضعیت دستها (قبل، هنگام و پس ازضربه به توپ)

        مراحل دریافت و ارسال توپ

 

شرح مرحله اول : وضعیت عمومی بدن

       اگر به گارد پنجه بادقت نگاه کرده باشید متوجه خواهیدشدکه تفاوتهایی باگارد ساعد درحالت متوسط وجوددارد.

   درگارد ساعد پاها به اندازه تقریبی 5/1 برابر عرض شانه هاباز میشدند حال آنکه درپنجه پاها به اندازه عرض شانه ها (نه بیشتر) ازهم فاصله میگیرند

        درگارد ساعد باسن بیشتر ازگارد پنجه به سمت عقب متمایل می شود

        دستها نیز بالاتر ازسطح شکم قرارمیگیرند

    درگاردهای ساعد گفته شده بود بازیکن درحال آموزش پای دلخواه را در جلو قرار دهد ولی درتکنیک پنجه قراردادن پای راست در جلو الزامی است .

شرح مرحله دوم (وضعیت دستها )

انگشتان دستها بایستی کاملا بازبوده وحالتی کروی به خود بگیرند (دقیقا به اندازه و قالب توپ)

انگشتان شست که با کنار هم قرارگرفتن یک خط را میسازند بایستی موازی ابروها و در فاصله مناسب از سر و صورت قرار بگیرند . انگشتان نشانه هم در کنار هم قرار گرفته و با انگشتان شست یک مثلث را تشکیل میدهند.

نکته مهم :

برای اینکه بدانیم وضعیت دستها نسبت به سر (ازلحاظ فاصله) درحالت مناسب قرار دارد یا نه می توان تست زیر را انجام داد.

هنگام پنجه زدن دقیقا قبل از عمل ضربه به توپ , دستها را ازهم دورکنید تاتوپ از درون مثلث پنجه عبورکند و همزمان با این عمل، سر، هیچگونه حرکتی نداشته باشد. اگر توپ درست به محلی که فوتبالیستها تکنیک هد زدن را انجام میدهند برخورد کرد یعنی فاصله دستها درست قرارگرفته است.

البته پس از کسب مهارت سطح تماس انگشتان با توپ کاسته میشود و انگشتان کوچک دیگر هنگام ضربه با توپ تماس نخواهند داشت.

 شرح مرحله سوم (دریافت و ارسال)

مرحله دریافت و ارسال در مدت زمان بسیارکوتاهی انجام میشوند بگونه ای که شاید نتوان مرزی بین آنها در عمل قائل شد اما برای آموزش میتوان آنها را بصورت مجزا توضیح داد.

مرحله دریافت :

پس از رسیدن به محل مناسب (زیر و پشت توپ) با استفاده از گامهای درست و اتخاذ گارد مناسب , برای تکنیک پنجه آماده میشویم . در این حالت دستها کاملا به سمت توپ کشیده شده و حالت کروی خود را دارند (آرنجها کاملا کشیده شده اند). بدون آنکه تماسی بین دستها با توپ وجود داشته باشد، دستها به استقبال توپ میروند و توپ را تا نزدیک شدن به سر همراهی میکنند . در این حالت توپ به نزدیکترین فاصله با دستها و سر رسیده و حالت کروی دستها دقیقا توپ را احاطه کرده اند.

مرحله ارسال:

هنگامی که توپ در مناسب ترین مکان از نظر فاصله با سر قرارگرفت و بدن نیز در حال تعادل و ثبات مناسب بود عمل ضربه زدن به توپ انجام میشود (زمان ضربه) و دستها دوباره توپ ارسالی به سمت هدف را دنبال می کند تا کشیدگی کامل دستها (البته در پاسهای کوتاه فقط مچ دست نیرو را به توپ وارد میکند و نیازی به بازشدن مابقی مفاصل دست نیست).

عملکرد مفاصل در پاس پنجه:

    در پاس های کوتاه تقریبا تا 1متر ارتفاع بالاتر از تور (پاس روی سر- پاس جلو و پشت) مفاصل انگشتان و مچ دست به توپ نیرو وارد میکنند.

    در پاسهای متوسط تقریبا از 1 متر تا 4 متر ارتفاع و نزدیک به دو سر تور (نزدیک به آنتن ها) علاوه بر انگشتان و مفصل مچ دست، مفصل آرنج و کتف نیز به توپ نیرو میدهند.

   درپاس های بلند با ارتفاع و فاصله بیش از 4 متر از تمام مفاصل انگشتان، مچ دست، آرنج، بازو، کمر، زانوها و مچ پاها استفاده میشود (مثلا دراجرای پاس بلند ازمحل قطرهای زمین والیبال)

شکلهای مختلف اجرای پاس پنجه :

       گارد ایستاده

        گارد متوسط

        گارد نشسته

        پنجه در حال پرش

        پاس پنجه پشت

        پاس پنجه از پهلو

 

آموزش تکنیک ساعد

از این تکنیک غالبا جهت دریافت توپهایی که از سرعت بسیار بالایی برخور دارند (مانند توپهای اسپک و سرویس های سنگین) و یا پاس دادن توپهایی که از محدوده شکم و کمر پایین تر هستند استفاده میشود. دقت این نوع پاس (ساعد) نسبت به پاس پنجه اندکی کمتر است ولی با تمرین های اصولی میتوان دقت آنرا بسیار بالا برد.

آموزش مراحل اجرا                  

 

همانطور که قبلا عنوان شد برای آموزش تکنیکهای والیبال گارد متوسط را انتخاب میکنیم یاد آوری این نکته ضروری است که تفاوت های عمده ای بین پاس ساعد و ساعد دفاعی است . آموزش های زیر اجرای پاس ساعد میباشد.

       برای گارد ساعد اگر از قسمت پایین شروع کنیم به این نکات خواهیم رسید.

        فاصله پاها کمی بیشتر از عرض شانه ها قرارمیگیرد.

        زانوها خم به اندازه ای که زاویه بین ران و ساق پای جلو تقریبا 90 درجه میباشد.

        یکی از پاها به دلخواه اندکی جلوتر قرار میگیرد .

نکته بسیارمهم : در حین آموزش فرقی ندارد نوآموز کدام پای خود راجلوتر قرار میدهد اما پس ازکسب مهارت کافی بایستی عادت کند تا با توجه به مناطق مختلف شش گانه زمین پای درست را جلوتر قرار دهد.

       ناحیه کمر به سمت عقب کشیده میشود .

       دستها داخل یکدیگر قرار میگیرد.

       مچ دست به سمت پایین شکسته میشود تا عضلات تا کننده کف دست نمایان شود.

        در ناحیه آرنج هیچگونه خمیدگی نبایستی باشد.

        تا جای ممکن شانه ها به سمت بالا و جلو آورده میشود تا فاصله بین آرنجها هنگام ضربه به توپ بهم نزدیک تر شود.

       درپشت هیچگونه خمیدگی (حالت قوز) نبایستی باشد .

        نگاه به سمت جلو قرار میگیرد.

    حرکت دست ها از نزدیک کمر شروع شده و به سمت بالا می آید و در ناحیه جلوی کمر و شکم بهترین محل برای ضربه به توپ میباشد.

        هنگام اجرای این تکنیک با توجه به فاصله هدف تا بازیکن میتوان مفاصل مناسب را بکار گرفت .

عوامل مهم در این نوع پاس:

برای اجرای یک پاس ساعد موفق عوامل متعددی دخیل هستند که میتوان به برخی اشاره نمود:

 اجرای صحیح و سریع گامهای جابجایی: برای رسیدن به پشت توپ (یا در مسیر آن قرار گرفتن) این بخش اهمیت خاصی دارد. اغلب بازیکنان حتی درسطوح باشگاهی و ملی نیز از اجرای درست این قسمت عاجزند به همین دلیل بازیکنان و در نتیجه تیمهای ما در دریافت های اول یا دفاع داخل میدان دچار آسیب میباشند. این نکته  برای افرادی که نقش لیبرو دارند اهمیت فوق العاده ویژه ای دارد.

 

اتخاذ یک گارد مناسب برای دریافت توپ :

برای انتخاب گارد خوب بایستی به سرعت، ارتفاع و چرخش توپ دقت نمود.

کنترل توپ :

برای دریافت ساعد دومرحله وجودداردکه درادامه به آن خواهم پرداخت دراین قسمت منظور مرحله دریافت میباشد.

 ارسال درست :

یک ارسال درست عبارت است از رعایت این نکته که توپ با ارتفاع مناسب، سرعت مناسب و جهت مناسب دقیقا به محل هدف برسد.

 بکارگیری صحیح اهرمهای بدن و عضلات درگیر در این تکنیک (باتوجه به فاصله هدف تا بازیکن)

مراحل اجرای پاس ساعد

مرحله دریافت :

دراین مرحله باید

       با استفاده از گام مناسب خود را در مسیر توپ قرار داد.

        با توجه به ارتفاع توپ یکی از گارد های ساعد را انتخاب نمود.

       با دقت مسیر توپ را تا رسیدن به نزدیک بدن کنترل نمود.

        به توپ اجازه داده شود تا به بهترین مکان برای اجرای ضربه برسد (درناحیه جلوی شکم).

        اهرم ها و مفاصل را برای اجرای یک ساعد خوب آماده نمود.

مرحله ارسال:

        چرخش بدن از ناحیه کمر به سمت هدف (سینه به سمت هدف باشد).

        با استفاده از حرکت دست توپ را به سمت هدف ارسال نمود.

        باز شدن اهرمهای بدن و حرکت به سمت جلو و انتقال وزن بدن بر روی پای جلو.

       آمادگی برای ادامه بازی

نکته مهم : بهترین محل برای ضربه به توپ با ساعد در ناحیه مچ دست و کمی بالاتر از محل نصب ساعت بر روی دست میباشد.

 

آموزش تکنیک سرویس

 به جریان انداختن توپ از محل مجاز زمین توسط یک بازیکن بر طبق مقررات خاص ”سرویس“ نامیده مى‌شود.
 براى فراگیرى هرچه بهتر فنون باید از همان ابتدا آموزش تمرینات به‌صورت هدف‌دار ارائه شود، خصوصاً براى سرویس این قاعده از اولویت بیشترى برخودار است. نکته مهم دقت در اندازه پرتاب توپ مى‌باشد. زیرا چنانچه پرتاب توپ بیش از اندازه یا برعکس صورت گیرد حداقل سرویس زننده با دو مشکل مواجه مى‌شود:  

        همزمانى مطلوب بین دست ضربه و توپ حاصل نمى‌شود.  

        محل موردنظر توپ (زیر و پشت آن) دقیقاً براى وارد کردن ضربه شناسائى نمى‌شود.  

 انواع سرویس

 سرویس ساده:  

 ساده‌ترین نوع سرویس در والیبال سرویس ساده است، ولى باید توجه داشت چنانچه در اجراء این مهارت به اصول تکنیکى آن توجه نشود، فراگیر نخواهد توانست این سرویس را به‌طور صحیح اجراء نماید. بنابراین لازم است در هنگام اجرای فن به این نکات توجه شود:  

        افراد راست دست، پاى چپ خود را در جلو قرار مى‌دهند و افراد چپ دست عکس این حالت را رعایت مى‌کنند.  

       براى تعادل بیشتر لازم است با خم کردن مفصل زانوها مرکز ثقل را به زمین نزدیک کرد.  

        اندازه ی پرتاب توپ باید به نحوى باشد که بین اجراء ضربه و رها شدن توپ همزمانى به ‌وجود آید.  

        بالاتنه به سمت جلو متمایل و با دست کاملاً کشیده به توپ ضربه وارد مى‌شود.  

    دقت کنید که ضربه باید به زیر توپ و متمایل به پشت آن و با سطح بیشتر دست (کف و انگشتان) به توپ وارد شود.  

    در هنگام اجراء سرویس از انتقال وزن بدن از پاى عقب به پاى جلو استفاده شود. تصویر آموزشی شما را در زدن ضربه صحیح کمک مى‌کند.  

 

 تمرینات سرویس ساده:  

 بدون توپ:  

 فراگیران ابتدا در پشت خط انتهائى زمین با رعایت فاصله موردنیاز مستقر مى‌شوند (چنانچه تعداد نفرات زیاد باشند استفاده از سایر خطوط زمین براى تمرین بدون توپ بلامانع است). آنگاه با فرمان مربى نحوه اجرای سرویس ساده تمرین مى‌شود و در این حالت مربى به اصلاح حرکات تمام فراگیران مى‌پردازد.  

با توپ:  

 تعدادى از فراگیران در پشت خط انتهائى مستقر مى‌شوند و در مقابل هر یک از آنها به فاصله تقریبى ۵ متر گروه دیگرى از فراگیران قرار مى‌گیرند. مربى از فراگیران مى‌خواهد که سرویس ساده را تمرین کنند. آنگاه به اصلاح حرکت آنان مى‌پردازد. فراگیران باید توجه کنند که نفرات مقابل آنها به‌عنوان یک هدف معیار محسوب مى‌شوند. تصویر زیر به خوبى نحوهٔ صحیح تمرین را نشان مى‌دهد.

 

وقتى اطمینان حاصل شود که فراگیران تمرین را به‌صورت صحیح انجام مى‌دهند، به دستور مربى فاصله بین فراگیران زیاد و زیادتر مى‌شود و در نهایت هر دو گروه در دو انتهاى زمین مقابل یکدیگر قرار مى‌گیرند و در واقع سرویس ساده را از محل قانونى به اجرا درمى‌آورند.  

سرویس تنیسى (آبشارى):  

 این سرویس در وضعیت‌هاى مختلف قابل اجراء است: در حالت ثابت، در حال حرکت و به‌صورت پرش.  
 براى اجراء این فن در وضعیت ثابت (در جا) مى‌توان به این موارد توجه داشت:  

        وضعیت ایستادن فراگیر و شیوه ی خم کردن پا از مفصل زانو مانند سرویس ساده مى‌باشد.  

    ارتفاع پرتاب توپ براى ایجاد همزمانى و هماهنگى بین دست ضربه و توپ به اندازهٔ طول دست به اضافه قطر توپ (۲۰ سانتى‌متر) مى‌باشد.  

    پس از پرتاب توپ به هوا، دست عقب مى‌رود و بدن نسبت به تور داراى قوس محدّب است. ولى در هنگام زدن ضربه عکس این حالت اتفاق مى‌افتد، یعنى بدن سرویس‌زننده از حالت محدب به مقعر تغییر وضعیت مى‌دهد.

    در لحظه ضربه زدن به توپ، دست کاملاً مستقیم و بدون هیچ زاویه‌اى در مفصل آرنج این فن اجراء مى‌شود. دست سرویس‌زننده به بالاى توپ و متمایل به پشت آن اصابت مى‌کند.  

        مى‌توان در حالت طبیعى از همه قسمت‌هاى دست (مچ، کف و پنجه‌ها) براى ضربه‌ زدن به توپ استفاده کرد.  

        نکتهٔ مهم نحوهٔ پرتاب توپ است. این پرتاب باید کاملاً در مسیر حرکت دستِ ضربه باشد. در غیر این صورت سرویس را نمى‌توان به محل دلخواه ارسال کرد. تصاویر زیر مراحل اجراء این سرویس را نشان داده است. 

 

 تمرینات سرویس تنیسى (آبشار):  

بدون توپ:

 در این تمرین از فراگیران خواسته مى‌شود که در منطقه مجاز سرویس (پشت خط انتهائى زمین) مستقر شوند و موارد فنى سرویس آبشار را ابتدا در ذهن مرور کرده، سپس به توپ فرضى ضربه بزنند. مطمئناً در این مرحله از آموزش، مربیان فرصت بیشترى براى اصلاح حرکات فراگیران پیدا مى‌کنند.

 

 با توپ:

   در این تمرین مانند سرویس ساده از فراگیران مى‌خواهیم که با رعایت فاصله مناسب از یکدیگر در پشت خط انتهائى زمین مستقر شوند. گروه دیگرى از فراگیران در فاصله ۵ مترى در داخل زمین مقابل آنها قرار مى‌گیرند. در این وضعیت فراگیران براى نفر مقابل خود به‌عنوان هدف مى‌باشند که لازم است، سرویس (آبشارى) درست در جهت آنها ارسال شود. فاصلهٔ فراگیران پس از اطمینان از اجراء صحیح تکنیک زیاد مى‌شود و در نهایت هر دو گروه از انتهاى زمین در تکرارهاى متوالى به اجراء سرویس مى‌پردازند. این تمرین در تصویر زیر به‌صورت سرویس ساده نشان داده شده است.  

 تعدادى از فراگیران در انتهاى سمت راست زمین و تعداد دیگرى در انتهاى سمت چپ مستقر مى‌شوند. ابتدا از آنها خواسته مى‌شود که به‌طور دلخواه هر یک از سرویس‌هاى (ساده ـ تنیسى) را تمرین کنند. آنگاه براى افزایش دقت در فراگیران، از آنان خواسته مى‌شود که به داخل زمین رفته، به ‌عنوان هدف سرویس‌هاى مقابل را دریافت نمایند. پس از اجرای  تکرارهاى متوالى باید محل آنان تغییر کند (تصویر زیر)  

 

  نکات ایمنى

 • هنگام تمرین سرویس، خصوصاً سرویس آبشاری، فراگیران باید کاملاً عضلات کتف را گرم کنند. زیرا در غیر این صورت فشارهاى وارد بر کتف احتمال به‌وجود آوردن آسیب‌هاى شایع این عضو را فراهم مى‌سازد.
 •  به فراگیران تذکر داده شود که در هنگام تمرین، همواره متوجه ارسال توپ سرویس شدهٔ بازیکنان مقابل باشند، تا توپ به‌طور ناگهانى به سر و صورت آنها اصابت نکند.
 • پس از اتمام تمرینات، دقت شود تا کلیه وسایلى که از آنها به‌عنوان هدف استفاده شده از زمین خارج شود، تا در ادامهٔ تمرین این وسایل براى فراگیران مشکلى فراهم نسازد.
 • به فراگیران یادآورى شود که پس از اجرای سرویس (ضربه زدن به توپ) دست خود را به‌ دنبال توپ تا ناحیه ران ادامه دهند. این امر موجب مى‌شود که عضلات کتف در مسیر صحیح حرکت کند و از وارد آمدنِ آسیب بر این عضو جلوگیرى نماید.

 

آموزش تکنیک آبشار

     این تکنیک همواره مورد توجه فراگیران، بازیکنان و علاقمندان به این ورزش است. اصولاً بازیکنان در هنگام بازى از اجرای صحیح و موفقیت‌آمیز این تکنیک لذت بیشترى مى‌برند. شاید دلیل عمده چنین احساسی، خارج شدن توپ از جریان بازى باشد، که در اثر این فن غالباً به وقوع مى‌پیوندد. مشابه این مهارت در بازى بسکتبال و فوتبال و... نیز وجود دارد و آن هنگامى است که توپ وارد سبد و دروازه مى‌شود، در این لحظه است که هیجان تماشاگران به اوج خود مى‌رسد. از این صحنه‌هاى شور انگیز در رقابت‌هاى والیبال فراوان مشاهده مى‌شود. خصوصاً در شرایط حساس که اجراء مثبت این فن، نقش تعیین کننده دارد. نکته مهم دیگر، پوشش دفاعى در مقابل چنین حمله‌اى است. در واقع مى‌توان گفت که فن آبشار و دفاع روى تور، لازم و ملزوم یکدیگر هستند و براى ارزشیابى هر یک از این فنون، وجود دیگرى الزامى است. هر جا آبشارى به‌ اجرا گذشته مى‌شود، در مقابل آن یک سد دفاعى به‌وجود مى‌آید و برعکس. بنابراین موقعى مى‌توان توانائى و مهارت فراگیران را در اجراء این فنون به محک آزمایش سپرد که هر دو تکنیک در مقابل یکدیگر به نمایش گذاشته شوند.  

 تکنیک آبشار روى پاس‌هاى بلند به لحاظ داشتن زمان بیشتر موجب افزایش کنترل و نهایتاً هماهنگى لازم در اهرم‌هاى فراگیران مى‌شود. بنابراین لازم است در آموزش مقدماتى در این فن، از اجرای آبشار روى پاس‌هاى کوتاه که به سرعت و عکس‌العمل بیشترى نیاز مى‌باشد خوددارى شود.  

مراحل تکنیک

 حرکت

 حرکت یا جابجائى یکى از موارد عمده در والیبال است. در انجام فن آبشار براى اینکه فراگیر بتواند به توپ ضربه وارد کند، باید به سمت توپ ارسال شده (پاس) حرکت کند. در این حالت تنظیم گام‌ها در ایجاد هماهنگى بین فراگیر و توپ نقش اساسى دارد. لذا در آموزش مقدماتى لازم است فراگیران حرکت سه گام را تجربه کنند و در انجام صحیح آن کوشش نمایند. مى‌توان مبدأ حرکت را از پشت خط یک‌سوم (فاصله سه مترى از تور) به سمت تور در نظر گرفت. حال از فراگیران انتظار مى‌رود تا هنگام حرکت به این موارد توجه کنند:  

 • در هنگام حرکت به سمت تور فاصله گام‌ها رفته رفته زیادتر مى‌شود.  
 •  آخرین گام به‌صورت جفت انجام مى‌شود و در پاها در این وضعیت به اندازه عرض شانه‌ها از یکدیگر در حالت موازى فاصله دارند.  
 •  در آخرین گام که به‌صورت جفت انجام مى‌شود پاها از ناحیه مفصل زانو خمیدگى بیشترى پیدا مى‌کنند تا فراگیر بتواند پرش (عمودی) قابل توجهى را انجام دهد (تصویر زیر).  

 

  پرش

 فراگیران براى اینکه بتوانند پس از انجام آخرین گام پرش (عمودی) موفقى داشته باشند، از حرکت دست‌ها به‌طرف جلو و خم کردن زانوها کمک مى‌گیرند. وضعیت بدن در هنگام پرش در تصویر زیر نشان داده شده است. از این‌رو این موارد را مى‌توان در تصویر مذکور مشاهده کرد:  

       بدن فراگیر در هوا نسبت به تور حالت قوس (محدب) دارد.  

       دست ضربه (دستى که توپ را لمس مى‌کند) براى کسب نیروى بیشتر به سمت عقب کشیده مى‌شود.  

       دست غیرضربه براى حفظ تعادل فراگیر در بالا قرار داده مى‌شود و... .  

 

  ضربه به توپ

 در هنگام زدن ضربه (آبشار) لازم است به این نکات توجه شود: (تصویر زیر)  

 

 •   در لحظه ضربه زدن به توپ باید دست کاملاً کشیده باشد و ضربه روى سر توپ فرود آید.  
 •  زدن ضربه با تمام دست (مچ، کف و انگشتان) که در حالت طبیعى قرار دارد انجام شود.  
 •  وضعیت بدن از حالت قوس (محدب) به قوس (مقعر) نسبت به تور تغییر شکل دهد.  
 •  دست ضربه پس از اجراء فن باید ادامه حرکت داشته باشد.  

فرود به زمین

 در هنگام فرود به زمین لازم است به این نکات توجه شود:  

        فاصله‌ پاها نسبت به هم تقریباً به اندازهٔ فاصله‌اى باشد که در هنگام جهش ایجاد شده است.  

        هنگام فرود ابتدا پنجه‌ها، سپس کف پا و در پایان پاشنه‌ها با زمین تماس پیدا مى‌کنند.  

        فرود فراگیر باید حتى‌المقدور در جهت تور باشد تا حرکات بازیکنان مقابل همواره در مسیر دید او باشد.  

   حال فراگیران مى‌توانند با توجه به هر یک از مراحل تکنیک آبشار براى فراگیرى بهتر، کلیه مراحل این فن را به‌صورت ترکیب شده در تصاویر زیر مشاهده نمایند.  

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 1475 بازدید