مکث در ضربه پنالتی فوتسال

سوال: در فوتسال هنگام ضربه پنالتی بازیکن زننده ضربه مکث می کند و سپس به توپ ضربه می زند، وظیفه داور چیست؟

جواب: داور باید اجازه دهد که ضربه زده شود.

۱ – اگر گل شد – ضربه پنالتی تکرار – اخطار به بازیکن بدلیل رفتار غیر ورزشی

۲ – اگر گل نشد – ضربه آزاد غیر مستقیم بنفع تیم مقابل از نقطه پنالتی – اخطار به  بازیکن بدلیل رفتار غیر ورزشی

نکته مهم اینکه, اگر در آخرین لحظه قبل از تماس با توپ بازیکن ضربه زننده حرکتش را متوقف کند مکث محسوب می شود و نه قبل تر از آن.

تخلفات در ضربه پنالتی بعد از سوت داور و قبل از اینکه توپ در جریان بازی قرار گیرد. 

تخلفات

گل شود

گل نشود

بازیکن ضربه زننده

تکرار پنالتی

ضربه آزاد غیر مستقیم

زننده توپ را به عقب بزند

ضربه آزاد غیر مستقیم

ضربه آزاد غیر مستقیم

ضربه بوسیله بازیکن دیگری زده شود

ضربه آزاد غیر مستقیم

ضربه آزاد غیر مستقیم

بازیکن مدافع

گل

تکرار پنالتی

بوسیله هر دو تیم

تکرار پنالتی

تکرار پنالتی

/ 0 نظر / 33 بازدید